راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب2 2

.دیهد

.دنک‌یم دازآ ار رتاش راکدوخ روطب نیبرود ،هیناث 3 زا سپ

راکدوخ ندش نشور ثعاب لااب تمس هب شیامن هحفص ندناخرچ ،تسا شوماخ نیبرود هک یماگنه

.دوش یم نیبرود

.دیراد هگن هتسب ار رگشیامن ،تسین هدافتسا لاح رد نیبرود یتقو

ندید بیسآ ثعاب تسا نکمم ،راک نیا ماجنا رد روصق .دیناخرچب ار رگشیامن ،زاجم هیواز ات طقف

.دوش نات نیبرود

هیاپ هس زا ،دیناخرچ یم لااب تمس هب ار شیامن هحفص و دیا هتشادن هگن ار نیبرود هک ینامز

.دسرب بیسآ امش نیبرود هب تسا نکمم ترصنیا ریغ رد .دینک هدافتسا

ریغ رد .دیناخرچن ار شیامن هحفص ،تسا هدش بصن نیبرود رد یجراخ شلاف هک یماگنه

.دسرب بیسآ امش نیبرود هب تسا نکمم ترصنیا

شکل ظاهری دورٜ⠆찆 > دورٜین من

رگشیامن زا هدافتسا

زا ،لااب تمس هب رگشیامن ندناخرچ اب دیناوت یم شیامن هحفص رد ناتدوخ هب ندرک هاگن اب

.دینک یرادربسکع ناتدوخ

دوخ زا یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

دیا هدرک لاعف ار دوخ زا یرادربسکع هنیزگ امش و تسا شوماخ نیبرود هک یماگنه هب دورو و نیبرود ندش نشور ثعاب لااب تمس هب شیامن هحفص ندناخرچ ،)140 هحفص(

.دوش یم دوخ زا یرادربسکع تلاح

هرهچ شیارآ و هرهچ صيخشت ،)هیناث 3( رميات یاهدرکلمع ،دوخ زا یرادربسکع تلاح رد

.دنوش یم لاعف راکدوخ تروص هب

ندرک لاعف ای ندرک لاعفریغ یارب .دیهد راشف ار ]o[ ،هرهچ صیخشت هنیزگ رییغت یارب

.دیهد راشف ار ]n[ ،هرهچ شیارآ درکلمع

.دیناخرچب لااب تمس هب ار شیامن هحفص1 1˚180

32