اه ملیف شخپ

فقوت شخپ

حرش دامن

اه لیاف لک دادعت/یلعف لیاف

شخپ تعرس

لیاف هرامش-هشوپ هرامش

هناگدنچ تکرح

یلعف شخپ نامز

مليف تدم

 

1

 

2

 

3

حرش

هرامش

هدش هتفرگ سکع

1

)138 هحفص( RGB مارگوتسیه

2

نزاوت ،شلاف ،یریگ هزادنا ،سکع نتفرگ تلاح هلصاف ،ISO ،رتاش تعرس ،مگارفاید نازیم ،یدیفس 3

خیرات ،سکع هزادنا ،یهدرون نازیم ،ینوناک

نمادهای صفحه نمایش > دورٜین من

شخپ تلاح رد

اه سکع هدهاشم

تلاح F No رتاش

ISO

یریگ هزادنا

تاعلاطا شلاف

ینوناک‏ هلصاف‏ یدیفس نزاوت

EV سکع هزادنا خیرات

حرش دامن

اه لیاف لک دادعت/یلعف لیاف

لیاف هرامش-هشوپ هرامش

RAW لیاف

هدش تظافح لیاف

تروص هب( یلاوتم تروص هب هدش هتفرگ یاهسکع )102 هحفص( )دنوش‌یم رهاظ هشوپ

43