نمادهای صفحه نمایش > دورٜین من

هدش هداد شیامن تاعلاطا رییغت

.دیهد راشف ًاررکم ار ]D[ ،شیامن عون نداد رییغت یارب

شيامن عون

تلاح

تعرس ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح( یرادربریوصت ییادتبا تاعلاطا•

 

)هريغ و ISO تیساسح ،یهدرون نازیم ،مگارفاید نازیم ،رتاش

 

حطس شجنس + یرادربملیف و یرادربسکع هیلوا تاعلاطا•

و یرادربسکع

یراج یاه‌هنیزگ تاعلاطا + یرادربملیف و یرادربسکع ییادتبا تاعلاطا•

،یریگ‌هزادنا ،شلاف ،یلاوت تلاح ،سکع هزادنا( یرادربملیف و یرادربسکع

یرادربملیف

)هريغ و AF تلاح

 

یراج یاه‌هنیزگ تاعلاطا + یرادربملیف و یرادربسکع ییادتبا تاعلاطا•

 

تعاس و خیرات + مارگوتسیه + یرادربملیف و یرادربسکع

 

 

 

هیلوا تاعلاطا•

 

.دوش هداد شیامن یلعف لیاف هب طوبرم تاعلاطا همه•

شخپ

هداد شیامن RGB مارگوتسیه هلمج زا ،یلعف لياف هب طوبرم تاعلاطا همه•

 

.دوش

 

 

 

44