یلومعم

.تسا ییاسانش لباق ناسنا هرهچ 10 ات .دنک یم سوکوف اهناسنا هرهچ یور ًاحیجرت نیبرود

.دوش یم هیصوت دارفا زا هورگ کی زا یرادربملیف و یرادربسکع یارب میظنت نیا

هداد ناشن ریز لکش رد هک روط نامه نیبرود ،دیهد یم راشف همین ات ار ]رتاش[ هک یماگنه ،دارفا زا یهورگ زا یرادربملیف و یرادربسکع ماگنه .دنک یم سوکوف اه هرهچ یور هدش یور سوکوف و دهد یم ناشن دیفس گنر هب ار درف نیرتکیدزن هرهچ یور سوکوف نیبرود

.یرتسکاخ گنر هب ار دارفا هیقب هرهچ

عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

هرهچ صیخشت

.دینک هدافتسا هرهچ صیخشت یاه‌هنیزگ زا ،نادنخ هرهچ کی ای دوخ زا یرادربکسع یارب

هرهچ صیخشت b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

درکلمع زا هدافتسا یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

،هرهچ صیخشت

 

 

 

.دنک‌یم بیقعت راکدوخ روط هب ار هدش ییاسانش هرهچ ،دهد‌یم صیخشت ار یا‌هرهچ نیبرود یتقو

.دشابن رثؤم هرهچ صیخشت تسا نکمم ،سکع یامنهار یاه‌هنیزگ هب هتسب

.دشابن سرتسد رد تسا نکمم هرهچ صیخشت ،دینک یم میظنت ار یتسد سوکوف یتقو:دشابن رثؤم هرهچ صیخشت تسا نکمم ریز دراوم رد

تسا رود نیبرود زا هژوس- دشاب کیرات یلیخ ای نشور یلیخ اضف یتقو- دشابن نیبرود هب ور هژوس یتقو-

دشاب هتشاد دوخ تروص یور رب کسام ای یباتفآ کنیع هژوس یتقو- دنک یم یدایز رییغت هژوس تروص تلاح- تسا رادیاپان یرون طیارش اي تسا نشور هژوس هنيمز سپ-

سوکوف یور رب راکدوخ روط هب AF هیحان ،دینک‌یم میظنت ار هرهچ صیخشت یاه‌هنیزگ یتقو

.دوش‌یم میظنت هناگدنچ کیتاموتا

لباق تسا نکمم یرادربریوصت یاه‌هنیزگ یخرب ،هدش باختنا هرهچ صیخشت یاه‌هنیزگ هب هتسب

.دشابن هدافتسا

79