KROK 3 – Nastavení vyrovnávacích nožek

Při instalaci pračky zajistěte snadnou přístupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a vypouštění.

1.Přesuňte pračku do požadované polohy.

2.Pomocí montážního klíče povolte všechny pojistné matice.

3.Otáčením vyrovnávacích nožek rukou vyrovnejte polohu pračky.

4.Jakmile bude pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice klíčem. VAROVÁNÍ: Pračku je zakázáno přesouvat, pokud nejsou utažené

pojistné matice. Mohlo by dojít k poškození vyrovnávacích nožek.

KROK 4 – Připojení přívodní a vypouštěcí hadice

Připojení hadice přívodu vody

VÝSTRAHA: Nespojujte více přívodních hadic. Mohlo by dojít k vytečení vody a následkem toho k úrazu elektrickým proudem. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

1.Připojte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody k přívodu studené vody v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením části (A) doprava.

(*): Volitelně

A

2. Odpojte adaptér (B) z opačného konce hadice přívodu vody (C).

B

C

Čeština - 15

INSTALACE 02  

Untitled-215

 

 

2014-03-18 �� 6:19:44