Čistenie odpadového filtra

Odpadový filter vám odporúčame čistiť 5 alebo 6 krát ročne, prípadne keď sa zobrazí správa„5E“. Ak sa vo filtri na nečistoty zachytia cudzie látky, účinnosť prania sa zníži.

UPOZORNENIE: Pred čistením filtra na zachytávanie nečistôt najskôr odpojte práčku od elektrickej zásuvky.

UPOZORNENIE: Kým je zariadenie v prevádzke, neotvárajte veko filtra nečistôt, pretože by mohla vytiecť horúca voda.

1. Otvorte kryt filtra zatlačením a potiahnutím rukoväte.

A

2. Najskôr odstráňte zostávajúcu vodu (pozrite si časť„Vypúšťanie automatickej pračky v stave núdze“ na strane 30.)

Ak oddelíte filter na nečistoty bez odstránenia zostávajúcej vody, voda môže vytiecť von.

3. Odskrutkujte veko filtra na nečistoty (A) otáčaním doľava.

4. Z odpadového filtra vyumývajte akúkoľvek špinu alebo iný materiál. Uistite sa, že skrutka odtokového čerpadla za odpadovým filtrom nie je uzamknutá.

5. Vymeňte odpadový filter.

6. Zatvorte kryt filtra.

Filter na nečistoty po vyčistení nezabudnite dať na pôvodné miesto. Ak filter na nečistoty do práčky nevložíte, môže dôjsť k jej poruche alebo k úniku vody.

Po vyčistení pevne zatiahnite filter na nečistoty. Ak to nevykonáte, môže to spôsobiť poruchu alebo únik vody.

ČISTENIE 04  

Čistenie vonkajšieho povrchu

1.Povrchy automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, utrite jemnou handričkou pomocou nebrúsnych domácich čistiacich prostriedkov.

2.Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.

UPOZORNENIE: Na automatickú práčku nenalievajte vodu.

Slovenčina - 31

Untitled-11 31

 

 

2014-03-18 �� 7:31:25