UZMANĪBU: Ar uzstādīšanu saistīti PIESARDZĪBAS mēri

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai izstrādājuma darbības traucējumus.

BRĪDINĀJUMS: Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti BRĪDINĀJUMI

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas vadam.

Neizmantojiet ventilatoru.

Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.

Veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē nejauši iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.

Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).

No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.

Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai traumas.

Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

Tas var izraisīt traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas kontaktdakšu iekārtas darbības laikā.

Atkārtota strāvas kontaktdakšas pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām lietot veļas mazgāšanas mašīnu bez uzraudzības. Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.

Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

Tas var izraisīt traumas.

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.

Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Latviešu - 7

INFORMĀCIJA DROŠĪBAS 01  

Untitled-8 7

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35