PERSPĖJIMAS. PERSPĖJIMAI dėl įrengimo

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

Priešingu atveju dėl elektros protėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

ĮSPĖJIMAS. Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų protėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.) nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite įrenginio maitinimo laido kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

Nenaudokite ventiliatoriaus.

Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje ar ant jos. Be to, jei skalbyklę ketinate išmesti, nuimkite durelių rankenėlę.

Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite objektų, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).

Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite susižeisti.

Durelių atidarymas jėga gali sugadinti gaminį ar sukelti sužalojimus.

Nekiškite rankų po skalbykle jai veikiant.

Galite susižeisti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

Gali ištikti elektros smūgis.

Neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite įrenginio jam veikiant.

Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį, todėl gali trenkti elektros smūgis ar kilti gaisras.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbyklės be tinkamos priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankų ar metalinio objekto po skalbykle jai veikiant.

Galite susižeisti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpas jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nebandykite skalbyklės remontuoti, išmontuoti ar modifikuoti patys.

Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.

Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Lietuvių kalba - 7

INFORMACIJA SAUGOS 01  

Untitled-8 7

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47