KORAK 5 – Uključivanje mašine za pranje veša

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu sa naizmeničnom strujom od 220 do 240 V/50 Hz zaštićenu osiguračem ili sklopkom. (Više informacija o električnim zahtevima i zahtevima za uzemljenje potražite u odeljku„Električno napajanje i uzemljenje“ na stranici 12.)

Probni rad

Proverite da li ste pravilno instalirali mašinu za pranje veša tako što ćete pokrenuti ciklus Rinse+Spin (Ispiranje+Centrifuga) nakon završetka instalacije.

KORAK 6 – Pokretanje režima kalibracije

Vaša Samsung mašina za pranje veš automatski detektuje težinu veša. Radi preciznijeg detektovanja težine, preporučuje se da pokrenete Calibration Mode (Režim kalibracije) odmah nakon instaliranja mašine za pranje veša. Sledite korake u nastavku da biste pokrenuli Calibration Mode (Režim kalibracije).

Pre nego što pokrenete Calibration Mode (Režim kalibracije), proverite da nema ničega u bubnju ili na mašini za pranje veša.

1.Isključite mašinu za pranje veša.

2.Pritisnite dugme Napajanje dok istovremeno držite pritisnutu dugmad Temp. i Delay End (Odloženi kraj). Mašina za pranje veša će se uključiti, a na displeju će se prikazati„CLB“.

3.Pritisnite dugme Start/Pauza da biste aktivirali Calibration Mode (Režim kalibracije).

4.Bubanj će se okretati u smeru kazaljke na satu i u suprotnom smeru približno 3 minuta.

5.Kada se završi Calibration Mode (Režim kalibracije), na displeju će se prikazati “End”, a mašina će se automatski isključiti.

6.Mašina za pranje veša je sada spremna za upotrebu.

Srpski - 18

Untitled-318

 

 

2014-03-18 �� 6:21:22