Detská zámka

Funkcia Child Lock (Detská zámka) vám umožní uzamknúť tlačidlá, aby sa nedal zmeniť cyklus prania, ktorý ste zvolili.

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Child Lock (Detská zámka), súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Temp. (Teplota) a Spin (Odstreďovanie).

Indikátor„Child Lock (Detská zámka) “ sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje. Keď sa aktivuje funkcia Child Lock (Detská zámka), bude fungovať len tlačidlo Napájanie. Funkcia Child Lock (Detská zámka) zostane zapnutá aj potom, čo sa napájanie zaplo a vyplo, prípadne po odpojení a opätovnom pripojení napájacieho kábla.

Sound Off (Vypnutie zvuku)

Funkciu Sound Off (Vypnutie zvuku) môžete vybrať počas všetkých cyklov. Keď túto funkciu vyberiete, zvuk sa vypne pre všetky cykly. Aj potom, čo sa opakovane zapne a vypne zvuk, nastavenie sa uchová.

Aktivovanie/deaktivovanie

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu Sound Off (Vypnutie zvuku) súčasne na 3 sekundy stlačte tlačidlá Spin (Odstreďovanie) a Option (Možnosť).

Indikátor„Sound Off (Zvuk vypnutý) “ sa rozsvieti, keď sa táto funkcia aktivuje.

Delay End (Oneskorenie ukončenia)

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila vaše pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 3 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1.Zapnite prívod vody do automatickej práčky.

2.Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.

3.Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.

4.Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo alebo prací prostriedok na predpieranie.

5.Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti.

6.Opakovane stlačte tlačidlo Delay End (Oneskorenie ukončenia), až kým sa nenastaví čas oneskorenia.

7.Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

Indikátor„Delay End (Oneskorenie ukončenia)

“ bude blikať a hodiny začnú odpočítavať, až kým sa nedosiahne nastavený

čas.

 

8.Ak chcete zrušiť funkciu Delay End (Oneskorenie ukončenia), práčku vypnite a znova zapnite pomocou tlačidla Napájanie.

Slovenčina - 25

POUŽITIE 03  

Untitled-11 25

 

 

2014-03-18 �� 7:31:24