ETTEVAATUST! ETTEVAATUST paigaldamisel

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetavas kohas.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskusele vastu pidada.

Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

HOIATUS! Olulised HOIATUSED kasutamise kohta

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

Ärge kasutage ventilaatorit.

Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage pesumasina luugi käepide.

Seadmesse lõksu jäänud lapsed võivad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.

Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.

Luugi jõuga avamine võib põhjustada tootekahjustusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt pesumasina alla, kui see töötab.

See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet töötamise ajal välja, tõmmates toitejuhtmest.

Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge laske lastel või nõrga tervisega isikutel kasutada seda pesumasinat kohase järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.

See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.

See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.

Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Eesti - 7

TEAVE OHUTUSALANE 01  

Untitled-1 7

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39