Svarbios atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS. Siekiant skalbimo metu sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojų, laikykitės toliau išvardintų pagrindinių atsargumo priemonių.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.

Naudojimui Europoje: Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių apie saugų įrangos naudojimą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti prietaiso ar atlikti techninių priežiūros darbų.

Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jei prietaiso pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.

Turi būti naudojamos su prietaisu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.

PERSPĖJIMAS. Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Prietaiso taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.

INFORMACIJA SAUGOS 01  

Lietuvių kalba - 5

Untitled-8 5

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47