Čistenie priečinku a výklenku na prací prostriedok

1.Stlačte uvoľňovaciu páčku (A) vo vnútri priečinku na čistiaci prostriedok a

priečinok vytiahnite von.

A

2. Vyberte uvoľňovaciu páčku (A) a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok zo zásuvky na prací prostriedok.

3.Všetky diely umyte pod tečúcou vodou.

4.Pomocou kefky vyčistite výklenok priečinka na prací prostriedok.

5.Vymeňte uvoľňovaciu páčku (A) a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok vložte späť pevným zatlačením do zásuvky na prací prostriedok.

6. Priečinok na prací prostriedok opätovne zatlačte na miesto.

7.Ak chcete odstrániť všetok zostávajúci čistiaci prostriedok, vykonajte cyklus Rinse+Spin (Pláchanie + odstreďovanie) bez toho, aby ste do bubna dali akúkoľvek bielizeň.

Čistenie sieťového filtra

Sieťový filter vám odporúčame čistiť najmenej raz ročne, prípadne keď sa zobrazí chybový kód„4E“.

1.Automatickú práčku odpojte od elektrickej zásuvky.

2.Vypnite prívod vody do automatickej práčky.

3.

Odpojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu so studenou

A

 

vodou od prívodu studenej vody v zadnej časti zariadenia otáčaním dielu (A).

 

 

 

Spoj hadice obaľte látkou, aby ste zabránili vyrazeniu vody spôsobenému tlakom

 

 

v prívodnej hadici.

 

4.

Pomocou klieští jemne vytiahnite sieťové filtre zo vstupov prívodu vody a

 

 

oplachujte ich pod vodou, až kým nebudú čisté.

 

5.

Sieťové filtre vložte späť.

 

6.

Znovu pripojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L k vstupu pre prívod vody.

 

7.

Uistite sa, že cez prepojenia neuniká voda a otočte kohútikom.

 

Slovenčina - 32

Untitled-11 32

 

 

2014-03-18 �� 7:31:26