VAROVANIE: Významné inštalačné VÝSTRAHY

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu. Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220 - 240 V/50 Hz alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte predlžovačku.

Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.

Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.

Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel. Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.

Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.

Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Slovenčina - 6

Untitled-11 6

 

 

2014-03-18 �� 7:31:19