Информация за безопасността

Поздравления за вашата нова перална машина Samsung. Настоящото ръководство съдържа важна информация за инсталирането, използването и обслужването на вашия уред. Отделете време, за да прочетете ръководството и да се възползвате пълноценно от множеството полезни функции на вашата перална машина.

Какво трябва да знаете за безопасността

Прочетете внимателно това ръководство, за да се уверите, че знаете как безопасно и ефективно да използвате множеството функции на вашия нов уред. Запазете това ръководство на сигурно място близо до уреда за бъдеща справка. Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в ръководството.

Бележките за предупреждения и важните инструкции за безопасност в настоящото ръководство не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашата перална машина.

Тъй като дадените по-долу инструкции за експлоатация се отнасят за различни модели, възможно е характеристиките на вашата перална машина малко да се различават от описаните в това ръководство и е възможно не всички предупреждения да са валидни и за вас. Ако имате някакви въпроси или сте загрижени за нещо, свържете се с най-близкия сервиз или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

Важни символи за безопасност

Какво означават иконите и означенията в това ръководство за потребителя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до тежка телесна повреда, смърт и/или повреда на имущество.

ВНИМАНИЕ: Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до телесна повреда и/или повреда на имущество.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тези предупредителни знаци са предназначени за предотвратяване на наранявания на вас и други лица. Спазвайте ги стриктно.

След като прочетете това ръководство, запазете го на безопасно място за справки в бъдеще.

Преди да използвате уреда, прочетете всички инструкции.

Както при всяко оборудване, в което се използва електрически ток и движещи се части, и тук съществува потенциална опасност. За да работите безопасно с този уред, запознайте се с начина на експлоатация и бъдете внимателни, когато го използвате.

Български - 4

Untitled-5 4

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57