Уверете се, че джобовете на дрехите от прането са празни.

Твърди, остри предмети, като монети, карфици, гвоздеи, винтове или камъни, могат да предизвикат сериозна повреда на уреда.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети.

Сортирайте прането по цвят въз основа на това дали пуска и изберете препоръчания цикъл, температура на водата и допълнителни функции.

Това може да доведе до обезцветяване или увреждане на тъканите.

Внимавайте да не захванете пръстите на децата с вратата, когато я затваряте.

В противен случай това може да предизвика нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при почистване

Не чистете уреда, като го пръскате директно с вода.

Не използвайте силен препарат за почистване на киселинна основа.

Не използвайте бензен, разредител или алкохол, за да почиствате уреда.

Това може да доведе до промяна на цвета, деформации, повреди, електрически удар или пожар.

Преди почистване или техническо обслужване извадете щепсела от контакта.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Инструкция за ОЕЕО

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът

ипринадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът

ипринадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Български - 10

Untitled-510

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57