VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.

Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte. Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Čeština - 6

Untitled-2 6

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42