Netīrumu filtra tīrīšana

Mēs iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās„5E”kļūdas kods. Ja netīrumu filtrā ir uzkrājušies svešķermeņi, var pasliktināties mazgāšanas veiktspēja.

UZMANĪBU: Pirms netīrumu filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka esat atvienojis veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves kontaktligzdas.

UZMANĪBU: Nemēģiniet izjaukt netīrumu filtru veļas mašīnas darbības laikā, jo pa to var izplūst karsts ūdens.

1. Atveriet filtra vāciņu, piespiežot un pavelkot aiz tā roktura.

A

2. Noteciniet lieko ūdeni (skatiet 30. lpp. atrodamo sadaļu„Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”.)

Ja izņemsies netīrumu filtru pirms tam nenotecinot lieko ūdeni, liekais ūdens var tecēt ārā uz grīdas.

3.Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu (A), pagriežot to pa kreisi.

4. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas. Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas atrodas aiz netīrumu filtra.

5. Nomainiet netīrumu filtru.

6. Aizveriet filtra vāciņu.

Pārliecinieties, ka pēc tīrīšanas ievietojat netīrumu filtru atpakaļ. Ja netīrumu filtrs nav ievietots veļas mazgājamajā mašīnā, tā var nedarboties vai var rasties ūdens noplūde.

Pēc tīrīšanas cieši nostipriniet netīrumu filtru. Pretējā gadījumā var rasties iekārtas darbības traucējumi vai ūdens noplūde.

Ārpuses tīrīšana

1.Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mīkstu drāniņu un tīriet ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.

2.Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.

UZMANĪBU: Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.

Latviešu - 31

TĪRĪŠANA 04  

Untitled-8 31

 

 

2014-03-18 �� 7:26:41