Důležitá bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností

a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu spotřebiče.

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem, staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je např. časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Čeština - 5

INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ 01  

Untitled-2 5

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42