Пране за пръв път

Преди да перете дрехи за пръв път, трябва да изпълните един пълен празен цикъл (т.е. без поставени дрехи).

1.Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.

2.Сложете малко перилен препарат в отделението за основно пране в чекмеджето за перилен препарат.

3.Натиснете бутона Захранване, за да включите захранването.

4.Завъртете Cycle Selector (Селектор за цикъл), за да изберете цикъла Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга).

5.Натиснете бутона Старт/Пауза.

Така ще отстраните водата, останала евентуално в барабана от тестовия цикъл, изпълнен при производителя.

Основни инструкции

1.Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.

2.Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.

ВНИМАНИЕ: Не претоварвайте пералната машина. За да определите капацитета за всеки вид пране, вж. раздел „Определяне на максималното зареждане„ на стр. 29.

Не перете непромокаеми дрехи на нормален цикъл освен с цикъла Outdoor Care (Връхни дрехи със специално покритие).

3.Затворете вратичката, докато се заключи.

ВНИМАНИЕ: Перилен препарат може да остане в предното гумено уплътнение на пералната машина или в уплътнението на вратичката след цикъла на пране. Премахнете всякакъв останал перилен препарат, преди да затворите вратичката, тъй като това може да доведе до протичане на вода.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че няма защипано пране във вратата, тъй като това може да доведе до теч на вода.

4.Натиснете бутона Захранване, за да включите захранването. Функция Last Memory (Последно запаметяване)

Когато включите пералната машина, последно използваната настройка ще се покаже на контролния панел. Ако обаче последната използвана настройка е била цикълът Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга) или Spin (Центрофуга), тази функция не се прилага.

Ако завъртите Cycle Selector (Селектор за цикъл) дори леко, след като сте включили пералната машина, функцията не се прилага и контролният панел се нулира.

5.Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.

6.Изберете подходящия цикъл и опциите за зареденото пране. Съответните индикатори ще светнат и на дисплея ще се появи приблизителното оставащо време от цикъла.

7.Натиснете бутона Старт/Пауза.

ВНИМАНИЕ: Не докосвайте стъклото на вратичката, докато пералната машина работи, защото може да е горещо.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте чекмеджето за препарат или филтъра за отпадъци, докато пералната машина работи, за да избегнете контакт с гореща вода или пара.

ИЗПОЛЗВАНЕ 03  

Български - 21

Untitled-521

 

 

2014-03-18 �� 7:22:01