Larja e rrobave për herë të parë

Përpara se të lani rrobat për herë të parë, duhet të kryeni një cikël të plotë bosh (pra pa rroba.)

1.Hapni furnizimin me ujë në makinën larëse.

2.Shtoni pak detergjent në ndarjen e larjes kryesore në sirtarin e detergjentit.

3.Shtypni butonin Energjia për ta ndezur.

4.Rrotulloni Cycle Selector (Përzgjedhësi i ciklit) për të zgjedhur ciklin Rinse+Spin (Shpëlarje+Centrifugim).

5.Shtypni butonin Fillo/Ndalo.

Kjo do të heqë çdo sasi uji që mund të ketë mbetur në kazan nga testimi provë i prodhuesit.

Udhëzimet bazë

1.Hapni furnizimin me ujë në makinën larëse.

2.Shtoni rroba në kazan pa e tejmbushur.

KUJDES: Mos e mbushni makinën larëse më shumë sesa duhet. Për të përcaktuar kapacitetin e ngarkesës për secilin lloj të rrobave, referojuni seksionit “Përcaktimi i kapacitetit të ngarkesës“ në faqen 29.

Mos lani gjërat që nuk lejojnë depërtimin e ujit në cikël normal me ciklin Outdoor Care (Larje rrobash sportive).

3.Mbylleni derën derisa të shuli të kapë.

KUJDES: Pas ciklit të larjes, në guarnicionin e përparmë të gomës në makinën larëse ose në guarnicionin e derës mund të mbetet detergjent. Hiqni detergjentin e mbetur përpara se të mbyllni derën, sepse mund të shkaktojë rrjedhje uji.

KUJDES: Sigurohuni se rrobat nuk janë kapur në derë, pasi kjo mund të shkaktojë një rrjedhje të ujit.

4.Shtypni butonin Energjia për ta ndezur.

Funksioni Last Memory (Memoria e fundit)

Kur e ndizni makinën larëse, në panelin e kontrollit pasqyrohet cilësimi i fundit i përdorur. Sidoqoftë, ky funksion nuk zbatohet nëse cilësimi i përdorur më së fundmi është cikli Rinse+Spin (Shpëlarje+Centrifugim) ose Spin (Centrifugim).

Nëse aktivizoni Cycle Selector (Zgjedhësin e ciklit) qoftë edhe pak pasi keni ndezur makinën larëse, ky funksion nuk do të zbatohet dhe pulti i komandimit do të rivendoset.

5.Shtoni detergjentin dhe, nëse është e nevojshme, zbutësin ose detergjentin e paralarjes në ndarjet e duhura të sirtarit të detergjentit.

6.Zgjidhni ciklin e duhur dhe opsionet e ngarkesës. Do të ndriçohen treguesit përkatës dhe në ekran do të shfaqet koha e përafërt e ciklit.

7.Shtypni butonin Fillo/Ndalo.

KUJDES: Mos e prekni xhamin e derës ndërsa makina larëse është duke punuar pasi ai mund të jetë i nxehtë.

KUJDES: Mos e hapni sirtarin e detergjentit ose filtrin e mbeturinave ndërsa makina larëse është në punë pasi mund të ekspozoheni ndaj ujit ose avullit të nxehtë.

PËRDORIMI 03  

Shqip - 21

Untitled-721

 

 

2014-03-18 �� 7:24:58