Спазване на изискванията за инсталиране

Електрозахранване и заземяване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте удължителен кабел.

Използвайте само захранващия кабел, който се предоставя с пералната машина.

При подготовката за инсталирането проверете дали характеристиките на вашето електрозахранване са:

AC 220 – 240 V/50 Hz предпазител или прекъсвач на ел. верига

Отделно електрическо разклонение специално за пералната машина

Пералната машина трябва да бъде правилно заземена. Ако в пералната машина възникне неизправност или се повреди, заземяването намалява риска от електрически удар, като осигурява път с най-малко съпротивление за отвеждане на електрическия ток.

Вашата перална машина се доставя със захранващ кабел с щепсел с три щифта за заземяване, който се използва с правилно инсталиран и заземен контакт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не свързвайте жицата за заземяване към пластмасови водопроводни тръби, газопроводни тръби или тръби за гореща вода.

Неправилното свързване на проводника за заземяване на оборудването може да доведе до електрически удар. Ако не сте сигурни дали пералната машина е правилно заземена, допитайте се до квалифициран електротехник или сервизен техник.

ВНИМАНИЕ: Не видоизменяйте щепсела, приложен към пералната машина. Ако не е подходящ за контакта, обърнете се към квалифициран електротехник за инсталиране на подходящ контакт.

Водоснабдяване

Вашата перална машина ще се напълни правилно при налягане на водата между 50 kPa и 800 kPa. Ако налягането на водата е по- малко от 50 kPa, това може да доведе до отказ на водния клапан и клапанът няма да може да се затвори напълно. От друга страна органите за управление могат да не удържат на налягането, което да накара пералната машина да се изключи. (В контролните уреди е вграден лимит за време за пълнене, предназначен да предотврати препълване/наводняване в случай на разхлабване на вътрешен маркуч.)

Крановете за водата трябва да са на разстояние до 120 см от задната част на пералната машина, за да могат предоставените маркучи за подаване на вода да стигнат до пералната машина.

Повечето магазини за ВиК части продават маркучи за подаване на вода с различни дължини до 305 см.

Можете да намалите риска от течове и щети, причинени от вода, като:

Направите крановете за вода лесно достъпни.

Затваряте крановете за вода, когато пералната машина не се използва.

Проверявате периодично за течове от фитингите на маркуча за подаване на вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да използвате пералната машина за пръв път, проверете всички връзки при водния клапан и крановете за течове.

Български - 12

Untitled-512

 

 

2014-03-18 �� 7:21:58