ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ при инсталация

Инсталирането на този уред трябва да се извърши от квалифициран техник или сервиз.

В противен случай може да възникне електрически удар, пожар или експлозия, проблеми с уреда или наранявания. Уредът е тежък, следователно го вдигайте внимателно.

Включете захранващия кабел в стенен контакт за променлив ток AC 220 – 240 V/50 Hz или такъв с по-високи показатели и използвайте този контакт само за този уред. Никога не използвайте удължителен кабел.

Споделянето на контакт с други уреди чрез използване на разклонител с кабел или чрез удължаване на кабела може да доведе до електрически удар или пожар.

Проверете дали напрежението, честотата и амперажът на електрозахранването отговарят на спецификациите на продукта. В противен случай може да възникне електрически удар или пожар. Поставете щепсела плътно в контакта.

Периодично отстранявайте всякакви чужди тела, като прах или вода, от клемите на щепсела и точките на контакт, като използвате суха кърпа.

Извадете щепсела от контакта и го почистете със суха кърпа.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Поставете щепсела в стенен контакт, като кабелът върви към пода.

Ако поставите щепсела в контакта ориентиран обратно, електрическите проводници в кабела могат да се повредят и това да доведе до електрически удар или пожар.

Пазете всички опаковъчни материали далеч от деца, тъй като може да са опасни.

Ако дете сложи на главата си някоя от торбите, това може да доведе до задушаване.

Ако уредът или щепселът или електрическият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия сервиз. Този уред трябва да бъде правилно заземен.

Не заземявайте уреда към газопровод, пластмасова водосточна тръба или телефонна линия.

Това може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или проблеми с уреда.

Никога не включвайте кабел за електрозахранване в контакт, който не е правилно заземен, и се уверете, че е в съответствие с местната и национална нормативна уредба.

Не инсталирайте този уред близо до топлинен източник или какъвто и да е запалим материал.

Не инсталирайте този уред във влажно, мазно или прашно място или в място, изложено на директна слънчева светлина или вода (капки дъжд).

Не инсталирайте уреда на място с ниска температура.

Заледяване или заскрежаване може да предизвика скъсване на маркучи.

Не инсталирайте уреда на място, където има вероятност от теч на газ.

Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте електрически трансформатор.

Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Не използвайте повреден щепсел, повреден захранващ кабел или разхлабен стенен контакт.

Това може да доведе до електрически удар или пожар. Не теглете или извивайте силно захранващия кабел.

Не извивайте или връзвайте захранващия кабел.

Не закачайте захранващия кабел на метален обект, не поставяйте тежки обекти върху захранващия кабел, не поставяйте захранващия кабел между предмети или не натискайте захранващия кабел в мястото зад уреда.

Това може да доведе до електрически удар или пожар.

Когато изваждате щепсела от контакта, не го дърпайте за кабела.

Извадете щепсела от контакта, като хванете самия щепсел.

В противен случай може да възникне електрически удар или пожар.

Български - 6

Untitled-5 6

 

 

2014-03-18 �� 7:21:57