OPREZ: Mere OPREZA prilikom instalacije

Ovaj uređaj treba postaviti tako da zidna utičnica bude lako dostupna.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled curenja struje.

Postavite uređaj na čvrstu i ravnu podlogu koja može da izdrži njegovu težinu.

Ukoliko to ne učinite, može da dođe do prekomernih vibracija, pomeranja, buke ili problema sa proizvodom.

UPOZORENJE: Kritična UPOZORENJA za upotrebu

Ako je uređaj poplavljen, odmah isključite dovod vode i struje i obratite se najbližem servisnom centru.

Nemojte da dodirujete utikač vlažnim rukama.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara.

Ako uređaj ispušta čudan zvuk, ako se oseća miris paljevine ili se uređaj dimi, odmah isključite utikač i obratite se najbližem servisnom centru.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

U slučaju curenja gasa (poput propana itd.), odmah provetrite prostoriju i ne dodirujte utikač. Nemojte da dodirujete uređaj niti kabl za napajanje.

Nemojte da koristite ventilator za provetravanje.

Varnica može da dovede do eksplozije ili požara.

Nemojte da dozvolite deci da se igraju u mašini za pranje veša niti na njoj. Takođe, pre odlaganja uređaja, odstranite ručicu sa vrata mašine.

Ako dete ostane zarobljeno u mašini, može da se uguši.

Pre upotrebe, obavezno uklonite ostatke pakovanja (sunđer, stiropor) sa dna mašine.

Nemojte da perete odevne predmete koji su zaprljani benzinom, kerozinom, benzolom, razređivačem, alkoholom ili nekim drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama.

Može da dođe do strujnog udara, požara ili eksplozije.

Nemojte da otvarate vrata mašine za pranje veša na silu dok ona radi (pranje na visokim temperaturama/sušenje/centrifuga).

Voda koja izađe iz mašine za pranje veša može da izazove opekotine ili da dovede do toga da pod postane klizav. Može da dođe do telesnih povreda.

Otvaranje vrata na silu može da ošteti proizvod ili da prouzrokuje povrede.

Ne stavljajte ruku ispod mašine za pranje veša dok radi.

Može da dođe do telesnih povreda.

Nemojte da dodirujete utikač vlažnim rukama.

Može da dođe do strujnog udara.

Nemojte da isključujete uređaj dok radi isključivanjem utikača iz zidne utičnice.

Kada ponovo priključite utikač u utičnicu, može da dođe do varničenja koje može prouzrokovati strujni udar ili požar.

Ne dozvolite da deca ili nestručne osobe koriste ovu mašinu za pranje veša bez odgovarajućeg nadzora. Nemojte da dozvolite deci da ulaze u bubanj mašine niti da se penju na mašinu.

Može da dođe do strujnog udara, opekotina ili povrede.

Nemojte da stavljate ruku ili metalni predmet ispod mašine dok radi.

Može da dođe do telesnih povreda.

Nemojte da isključujete uređaj iz struje tako što ćete povući kabl za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Oštećeni kabl za napajanje može da izazove kratak spoj, požar i/ili strujni udar.

Nemojte da pokušavate da sami popravite, rasklopite ili izmenite uređaj.

Nemojte da koristite nijedan drugi tip osigurača (poput osigurača sa bakarnom ili čeličnom žicom itd.) osim standardnog

Srpski - 7

BEZBEDNOSTI O INFORMACIJE 01  

Untitled-3 7

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19