Nemojte da perete odeću sa velikim kopčama, dugmadima ili drugim teškim metalnim predmetima.

Razvrstajte veš po boji, uzimajući u obzir to da li ispušta boju, pa izaberite preporučeni ciklus, temperaturu vode i dodatne funkcije.

Može doći do gubitka boje ili oštećenja tkanine.

Kada zatvarate vrata mašine, vodite računa da ne priklještite prste deci.

U suprotnom, može da dođe do povreda.

UPOZORENJE: Kritična UPOZORENJA za čišćenje

Nemojte da čistite uređaj tako što ćete ga direktno isprskati vodom.

Nemojte da koristite jako sredstvo za čišćenje na bazi kiseline.

Nemojte da koristite benzol, razređivač ili alkohol za čišćenje uređaja.

Može da dođe do gubitka boje, deformacije, oštećenja, strujnog udara ili požara.

Pre čišćenja i postupka održavanja isključite uređaj iz zidne utičnice.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Uputstva u vezi sa WEEE

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme) (Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Srpski - 10

Untitled-310

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19