BRĪDINĀJUMS: Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti BRĪDINĀJUMI

Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas. Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs, ceļot to.

Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas 220 - 240 V / 50 Hz vai jaudīgākā sienas kontaktligzdā, un izmantojiet šo kontaktligzdu tikai ar šo iekārtu. Nekad neizmantojiet pagarinātāju.

Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.

Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.

Ja bērns uzmauc maisu galvā, tas var nosmakt.

Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru. Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai. Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.

Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu. Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus – tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdiet to aiz iekārtas tam paredzētajā vietā.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.

Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Latviešu - 6

Untitled-8 6

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35