KROK 3 - Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

Pri montáži automatickej práčky sa ubezpečte, že sieťová zástrčka, prívod vody a odtok sú ľahko dostupné.

1.Automatickú práčku zasuňte na miesto.

2.Pomocou kľúča povoľte všetky poistné matice.

3.Automatickú práčku vyrovnajte otáčaním vyrovnávacích nožičiek rukou podľa potreby.

4.Keď je práčka vo vodorovnej polohe, pomocou kľúča dotiahnite poistné matice. UPOZORNENIE: Práčku môžete presúvať len vtedy, keď sú poistné matice

dotiahnuté. Vyrovnávacie nožičky by sa tým mohli poškodiť.

KROK 4 - Pripojenie vody a odtoku

Pripojenie prívodnej hadice vody

VAROVANIE: Nepripájajte niekoľko prívodných hadíc naraz. Môže to spôsobiť únik vody a zásah elektrickým prúdom v dôsledku úniku vody. Ak je hadica príliš krátka, hadicu vymeňte za dlhšiu vysokotlakovú hadicu.

1.Pripojte ramennú vodovodnú tvarovku tvaru L pre prívodnú hadicu so studenou vodou k prívodu studenej vody v zadnej časti práčky. Potom ju dotiahnite otáčaním dielu (A) rukou v smere hodinových ručičiek.

(*): Voliteľné

A

2. Odstráňte adaptér (B) z druhej strany prívodnej hadice (C).

B

C

Slovenčina - 15

NASTAVENIE 02  

Untitled-11 15

 

 

2014-03-18 �� 7:31:21