Veļas mazgāšana pirmo reizi

Pirms pirmās veļas mazgāšanas reizes jāveic pilns, tukšs mazgāšanas cikls (t.i., neievietojot veļu).

1.Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.

2.Ievietojiet mazgāšanas līdzekļu atvilktnes galvenā līdzekļa nodalījumā nedaudz mazgāšanas līdzekļa.

3.Nospiediet pogu Ieslēgšana, lai ieslēgtu veļas mašīnu.

4.Pagrieziet Cycle Selector (Ciklu atlasītāju), lai atlasītu Rinse+Spin (Skalošana un centrifūga) ciklu.

5.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze.

Šādi no tvertnes tiks novadīts ūdens, kas tajā var būt atlicis pēc ražotāja pārbaudes cikla.

Galvenie norādījumi

1.Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.

2.Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildot to.

UZMANĪBU: Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu, skatiet 29. lpp. atrodamo sadaļu„Ievietošanas apjoma noteikšana”.

Nemazgājiet ūdensnecaurlaidīgu apģērbu, izmantojot normālas mazgāšanas ciklu, kas nav Outdoor Care (Āra apģērbs) cikls.

3.Aizveriet durtiņas, līdz tās nofiksējas.

UZMANĪBU: Pēc mazgāšanas cikla beigām mazgāšanas līdzekļa paliekas var saglabāties uz veļas mazgājamās mašīnas priekšējās gumijas blīves vai durtiņu blīves. Notīriet jebkuras mazgāšanas līdzekļa paliekas pirms durtiņu aizvēršanas, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi.

UZMANĪBU: Pārliecinieties, vai veļa nav ieķērusies durtiņās, jo tas var izraisīt ūdens noplūdi.

4.Nospiediet pogu Ieslēgšana, lai ieslēgtu veļas mašīnu.

Last Memory (Pēdējā iestatījuma atmiņas) funkcija

Ieslēdzot veļas mazgājamo mašīnu, vadības panelī tiek attēlots pēdējais izmantotais iestatījums. Tomēr, ja pēdējais izmantotais iestatījums bija cikli Rinse+Spin (Skalošana un centrifūga) vai Spin (Centrifūga), šī funkcija nedarbojas.

Ja pagriežat Cycle Selector (Ciklu atlasītāju) pat nedaudz pēc veļas mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, šī funkcija nedarbojas un notiek vadības paneļa atiestate.

5.Atbilstošajos mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.

6.Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas. Vadības panelī iedegsies atbilstošie indikatori un displejā būs redzams cikla ilgums.

7.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze.

UZMANĪBU: Nepieskarieties durtiņu stiklam veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā, jo tās var būt karstas.

UZMANĪBU: Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni vai netīrumu filtru veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā, jo no tiem var izplūst karsts ūdens vai tvaiks.

IZMANTOŠANA 03  

Latviešu - 21

Untitled-8 21

 

 

2014-03-18 �� 7:26:39