Dôležité bezpečnostné opatrenia

VAROVANIE: Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nedozerá alebo im neposkytne pokyny o používaní zariadenia osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.

Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.

Slovenčina - 5

INFORMÁCIE BEZPEČNOSTNÉ 01  

Untitled-11 5

 

 

2014-03-18 �� 7:31:19