UPOZORENJE: Kritična UPOZORENJA za instalaciju

Instalaciju ovog uređaja mora da obavi stručno tehničko lice ili servisna služba.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa proizvodom ili povrede. Budite pažljivi pri podizanju jer je uređaj težak.

Uključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu sa naizmeničnom strujom od 220 do 240 V/50 Hz ili jačom i koristite tu utičnicu samo za ovaj uređaj. Nikada nemojte da koristite produžni kabl.

Deljenje zidne utičnice sa drugim uređajima putem pomoćnih utičnica ili produžnog kabla može da dovede do strujnog udara ili požara.

Proverite da li su napon, frekvencija i jačina struje u skladu sa specifikacijama uređaja. U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara. Priključite utikač za napajanje u zidnu utičnicu.

Redovno čistite prljavštinu, poput prašine ili vode, sa terminala i vrhova kontakata na utikaču pomoću suve krpe.

Isključite utikač i očistite ga suvom krpom.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Priključite utikač za napajanje u zidnu utičnicu tako da kabl bude okrenut ka podu.

Ako priključite utikač u suprotnom smeru, električne žice u kablu mogu da se oštete, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

Držite sav materijal za pakovanje van domašaja dece jer može da bude opasan.

Ako dete stavi kesu na glavu, može da dođe do gušenja.

Ako se uređaj, utikač ili kabl za napajanje ošteti, obratite se najbližem servisnom centru.

Ovaj uređaj mora da ima odgovarajuće uzemljenje.

Nemojte da postavljate uzemljenje na cevi za gas, plastične cevi za vodu niti na telefonsku liniju.

Može da dođe do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa proizvodom.

Nemojte da uključujete kabl za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena i proverite da li je u skladu sa lokalnim i državnim odredbama.

Nemojte da postavljate ovaj uređaj blizu grejalice i zapaljivog materijala.

Nemojte da postavljate uređaj na vlažna, zamašćena ili prljava mesta, kao ni mesta na kojima je uređaj direktno izložen sunčevoj svetlosti ili vodi (kapi kiše).

Nemojte da postavljate uređaj na mesta izložena niskoj temperaturi.

Cevi mogu da puknu usled mraza.

Nemojte da postavljate uređaj na mesta na kojima možda curi gas.

Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte da koristite električni transformator.

Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte da koristite oštećeni utikač, kabl za napajanje ili zidnu utičnicu koja nije dobro pričvršćena.

Može da dođe do strujnog udara ili požara. Nemojte da vučete ili da suviše savijate kabl za napajanje. Nemojte da uvrćete niti da vezujete kabl.

Nemojte da kačite kabl na metalne predmete, da ga postavljate na teške predmete, između predmeta niti da ga gurate iza uređaja.

Može da dođe do strujnog udara ili požara.

Nemojte da vučete kabl za napajanje kada isključujete utikač.

Držite kabl za utikač kada ga isključujete.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Srpski - 6

Untitled-3 6

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19