Traucējummeklēšana un informācijas kodi

Pārbaudiet šīs vietas, ja...

PROBLĒMA

RISINĀJUMS

 

 

 

 

Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam.

Nevarat iedarbināt veļas

Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.

mazgājamo mašīnu.

Pārliecinieties, vai ūdens padeves krāns(-i) ir atgriezts(-i).

 

Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Iedarbināšana/pauze.

Veļas mazgājamajā mašīnā nav

Ieslēdziet ūdens padevi.

Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi.

ūdens vai nav pietiekami daudz

Iztaisnojiet ūdens padeves caurules.

ūdens.

Iztīriet ūdens pievada sieta filtrus.

 

Pēc mazgāšanas cikla mazgāšanas

Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai.

līdzeklis paliek mazgāšanas

Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā.

līdzekļa atvilktnē.

 

 

 

Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas virsmas. Ja virsma nav

 

 

līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas balstus, lai nolīmeņotu iekārtu.

Vibrācija ir pārāk skaļa.

Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.

 

Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu objektu.

 

Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.

No veļas mazgājamās mašīnas

Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules.

neaiztek ūdens un/vai nedarbojas

Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.

centrifūga.

 

 

Durtiņas ir bloķētas vai tās nevar

Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc veļas mazgājamās mašīnas darbības beigām vai pēc

atvērt.

 

strāvas atslēgšanas.

 

 

 

Latviešu - 34

Untitled-8 34

 

 

2014-03-18 �� 7:26:42