Pomembni varnostni ukrepi

OPOZORILO: Za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb med uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otrokom (ali domačim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na pralnem stroju ali v njem. Vrata pralnega stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi naprave svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.

Za uporabo v Evropi: Če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi naprave in če poznajo tveganja, povezana z uporabo naprave, smejo ta aparat uporabljati otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem nimajo nadzora.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.

Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.

Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih je treba uporabiti namesto starih.

POZOR: Za preprečevanje nevarnosti zaradi Ne odpravljive ponastavitve termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga redno vklapljate ali izklapljate.

Slovenščina - 5

INFORMACIJE VARNOSTNE 01  

Untitled-7 5

 

 

2014-03-18 �� 4:06:58