Заключване за деца

Функцията Child Lock (Заключване за деца) ви позволява да блокирате бутоните, така че избраният от вас цикъл на пране да не може да бъде променян.

Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Child Lock (Заключване за деца), натиснете бутоните Temp. (Температура) и Spin (Центрофуга) едновременно за 3 секунди.

Индикаторът за заключване за деца свети, когато тази функция е активирана. Когато функцията Child Lock (Заключване за деца) е активирана, действа само бутонът Захранване. Функцията Child Lock (Заключване за деца)

остава включена дори след изключване на електрозахранването или след изваждане и повторно включване на захранващия кабел.

Изключване на звука

Функцията Sound Off (Изкл. на звука) може да се избере по време на всички цикли. Когато функцията е избрана, звукът

е изключен за всички цикли. Дори след няколкократно включване и изключване на електрозахранването, настройката се запазва.

Активиране/Деактивиране

Ако искате да активирате или деактивирате функцията Sound Off (Изкл. на звука), натиснете бутоните Spin (Центрофуга) и Option (Опция) едновременно за 3 секунди.

Индикаторът за изключване на звука

свети, когато тази функция е активирана.

ИЗПОЛЗВАНЕ 03  

Отложено завършване

Можете да зададете машината да завърши прането ви автоматично в по-късен момент, като изберете забавяне от 3 до 19 часа (на стъпки от 1 час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

1.Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.

2.Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.

3.Натиснете бутона Захранване, за да включите захранването.

4.Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.

5.Изберете подходящия цикъл и опциите за зареденото пране.

6.Натиснете бутона Delay End (Отложено завършване) няколкократно, докато се зададе времето на забавяне.

7.Натиснете бутона Старт/Пауза.

Индикаторът“Delay End (Отложено завършване) “ ще светне и часовникът започва обратно броене, докато достигне времето за завършване.

8.За да спрете функцията Delay End (Отложено завършване), изключете пералната машина и я включете отново, като натиснете бутона Захранване.

Български - 25

Untitled-525

 

 

2014-03-18 �� 7:22:02