HOIATUS! Olulised HOIATUSED paigaldamise kohta

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused. Seade on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe 220–240 V, 50 Hz vahelduvvooluga pistikupessa ja kasutage antud pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.

Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastavad toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehad, nt tolm või vesi.

Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme toote töös.

Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastab kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.

Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära. Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme kohale, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Eesti - 6

Untitled-1 6

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39