Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.

Kas jums jāzina par drošības instrukcijām

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.

Būtiskas drošības norādes

Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā rokasgrāmatā:

BRĪDINĀJUMS: Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.

UZMANĪBU: Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no ievainojumiem. Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.

Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai izmanto elektrību un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

Latviešu - 4

Untitled-8 4

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35