Табела на циклуси

Табела на циклуси

(опции на корисникот)

 

Максимално полнење

 

 

 

ДЕТЕРГЕНТ

 

 

Максимална

Брзина на вртење (МАКС)

ЦИКЛУС

 

(kg)

 

 

 

 

 

температура

 

вртежи/минута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5

 

WF60F4

 

Предперење

Перење

Омекнувач

( °C)

1400

 

1200

 

1000

Cotton (памук)

7,0

 

6,0

 

 

Yes

 

 

 

95

1400

 

1200

 

1000

Synthetics (синтетика)

3,5

 

2,5

 

 

Yes

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

15’ Quick Wash (брзо перење 15’)

2,0

 

2,0

 

-

 

 

 

30

800

 

800

 

800

Daily Wash (вообичаено перење)

4,0

 

3,0

 

 

Yes

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Denim (тексас)

4,0

 

3,0

 

 

Yes

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Dark Garment (темна облека)

4,0

 

3,0

 

 

Yes

 

 

 

40

1200

 

1200

 

1000

Baby Care (грижа за бебиња)

4,0

 

3,0

 

 

Yes

 

 

 

95

1200

 

1200

 

1000

Sports Wear (спортска облека)

2,0

 

2,0

 

 

Yes

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

Wool (волна)

2,0

 

1,5

 

-

 

 

 

40

800

 

800

 

800

Hand Wash (рачно перење)

2,0

 

1,5

 

-

 

 

 

40

400

 

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛУС

Одложено завршување

 

Интензивно

 

Накиснување

 

 

Плакнење+

 

Cotton (памук)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetics (синтетика)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ Quick Wash (брзо перење 15’)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Daily Wash (вообичаено перење)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denim (тексас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark Garment (темна облека)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Baby Care (грижа за бебиња)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Wear (спортска облека)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wool (волна)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Hand Wash (рачно перење)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

1.Програмите со предперење траат околу 20 минути подолго.

2.Податоците за времетраењето на програмот за перење се мерени според условите специфицирани во стандардот

IEC60456/EN60456.

3.По инсталацијата активирајте Calibration Mode (режим за калибрирање) (погледнете го делот “ЧЕКОР 6 -

Активирање на режимот за калибрирање“ на страница 18).

4.Бидејќи машината за перење ја користи функцијата Last Memory (меморија на последен циклус), за да го отстраните поставувањето на меморијата на последен циклус и да ги користите оригиналните фабрички поставувања, треба да ги избришете последните користени поставувања на контролната плоча. (За повеќе информации во врска со бришење на последните користени поставувања, погледнете ги објаснувањата за “Основни инструкции“ на страница 21.)

5.Daily Wash (вообичаено перење): Краток циклус за институтите за тестирање.

6.Времетраењето на циклусот во одделни домаќинства може да се разликува од податоците во табелата заради различниот притисок и температура на доводот на вода, како и количината и видот на алиштата.

7.Кога е избрана функцијата Intensive Wash (интензивно перење), времето на циклусот е продолжено при секој циклус.

Македонски - 36

Untitled-936

 

 

2014-03-18 �� 7:28:24