KORAK 3 – Podešavanje nožica za ravnanje

Kada instalirate mašinu za pranje veša, proverite da li su lako dostupni kabl za napajanje, dovod i odvod vode.

1.Namestite mašinu za pranje veša na mesto.

2.Olabavite sve matice ključem za odvijanje.

3.Poravnajte mašinu za pranje veša ručnim okretanjem nožica za ravnanje po potrebi.

4.Kada poravnate mašinu za pranje veša, pritegnite matice pomoću ključa za

odvijanje.

OPREZ: Ne pomerajte mašinu za pranje veša ako niste zategnuli matice. Može doći do oštećenja nožica za ravnanje.

KORAK 4 – Povezivanje dovoda i odvoda vode

Povezivanje creva za dovod vode

UPOZORENJE: Nemojte da povezujete više creva za dovod vode. Može da dođe do curenja vode ili strujnog udara usled curenja vode. Ako je crevo prekratko, zamenite ga dužim crevom za jak pritisak.

1.Povežite cev u obliku slova L za dovod hladne vode sa dovodnim otvorom za hladnu vodu na zadnjem delu mašine za pranje veša. Zatim pričvrstite tako što ćete ručno okrenuti deo (A) u smeru kretanja kazaljke na satu.

(*): Opcionalno

A

2. Uklonite adapter (B) na drugom kraju creva za dovod vode (C).

B

C

Srpski - 15

POSTAVLJANJE 02  

Untitled-315

 

 

2014-03-18 �� 6:21:21