Bllokimi për fëmijët

Funksioni Child Lock (Bllokimi për fëmijët) ju lejon të bllokoni butonat në mënyrë që cikli i larjes që keni zgjedhur të mos ndryshohet.

Aktivizimi/Çaktivizimi

Nëse dëshironi të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin Child Lock (Bllokimi për fëmijët), shtypni butonat Temp. (Temperatura) dhe Spin (Centrifugim) njëkohësisht për 3 sekonda.

Treguesi “Bllokimi për fëmijët

“ do të ndizet kur kjo veçori aktivizohet.

Kur aktivizohet funksioni Child Lock (Bllokimi për fëmijët), vetëm butoni Energjia funksionon. Funksioni Child Lock (Bllokimi për fëmijët) mbetet i aktivizuar edhe pasi energjia është ndezur dhe fikur ose pas shkëputjes dhe rilidhjes së kabllos së energjisë.

Heqja e zërit

Funksioni Sound Off (Tingulli joaktiv) mund të zgjidhet gjatë të gjitha cikleve. Kur zgjidhet ky funksion, zëri çaktivizohet për të gjitha ciklet. Edhe nëse energjia fiket dhe ndizet në mënyrë të vazhdueshme, ky cilësim mbetet.

Aktivizimi/Çaktivizimi

Nëse dëshironi të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionin Sound Off (Tingulli joaktiv), shtypni butonat Spin (Centrifugim) dhe Option (Opsion) njëkohësisht për 3 sekonda.

Treguesi “Fikja e zërit

“ do të ndizet kur kjo veçori aktivizohet.

PËRDORIMI 03  

Përfundimi i vonuar

Ju mund ta caktoni makinën larëse për të përfunduar larjen tuaj automatikisht në një kohë të mëvonshme, duke zgjedhur një vonesë prej 3 deri në 19 orë (në rritje prej 1 ore). Ora në ekran tregon se sa kohë duhet që cikli i larjes të përfundojë.

1.Hapni furnizimin me ujë në makinën larëse.

2.Shtoni rroba në kazan pa e tejmbushur.

3.Shtypni butonin Energjia për ta ndezur.

4.Shtoni detergjentin dhe, nëse është e nevojshme, zbutësin ose detergjentin e paralarjes në ndarjet e duhura të sirtarit të detergjentit.

5.Zgjidhni ciklin e duhur dhe opsionet e ngarkesës.

6.Shtypni butonin Delay End (Përfundimi i Vonuar) në mënyrë të përsëritur derisa të vendoset koha e vonesës.

7.Shtypni butonin Fillo/Ndalo.

Treguesi “Delay End” (“Vonesë në përfundim “) do të ndizet dhe ora do të fillojë të numërojë mbrapsht derisa të arrijë kohën e caktuar.

8.Për të anuluar funksionin Delay End (Përfundimi i vonuar) fikeni makinën larëse dhe rindizeni duke shtypur butonin Energjia.

Shqip - 25

Untitled-725

 

 

2014-03-18 �� 7:24:59