Pranje veša

Pranje veša pomoću regulatora ciklusa

Vaša nova mašina za pranje veša olakšava pranje pomoću Samsung sistema za automatsku kontrolu„Fuzzy Control“. Kada izaberete ciklus za pranje, mašina će podesiti odgovarajuću temperaturu, vreme pranja i brzinu.

1.Uključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

2.Otvorite vrata.

3.Dodajte veš u bubanj i pazite da ga ne prepunite.

4.Zatvorite vrata.

5.Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili mašinu za pranje veša.

6.Dodajte deterdžent i ako je potrebno omekšivač ili deterdžent za pretpranje u odgovarajuće pregrade u fioci. Funkcija Prewash (Pretpranje) dostupna je samo sa ciklusima Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), Daily Wash (Dnevno pranje), Denim (Teksas), Dark Garment (Tamna odeća), Baby Care (Dečja odeća) i Sports Wear (Sportska odeća). Potrebna je samo ako je veš jako prljav.

7.Pomoću dugmeta Cycle Selector (Regulator ciklusa) izaberite odgovarajući ciklus prema vrsti materijala: Cotton (Pamuk), Synthetics (Sintetika), 15’ Quick Wash (15’ Brzo pranje), Daily Wash (Dnevno pranje), Denim (Teksas), Dark Garment (Tamna odeća), Baby Care (Dečja odeća), Sports Wear (Sportska odeća), Wool (Vuna) i Hand Wash (Ručno pranje). Uključiće se odgovarajući indikatori na kontrolnoj tabli.

8.U ovom trenutku možete da kontrolišete temperaturu pranja, broj ciklusa ispiranja, brzinu centrifuge i vreme odlaganja tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme za tu opciju.

9.Pritisnite dugme Start/Pauza da biste pokrenuli pranje. Indikator napretka će se uključiti i na ekranu će se pojaviti preostalo trajanje ciklusa.

Ukupno vreme trajanja ciklusa i broj ciklusa ispiranja u ciklusu Cotton (Pamuk) mogu da se razlikuju u zavisnosti od količine veša.

10.Nakon završetka ciklusa, mašina će se automatski isključiti. Otvorite vrata i izvadite veš.

Pauziranje pranja

Veš je moguće dodati/izvaditi u roku od 5 minuta od početka pranja.

1.Pritisnite dugme Start/Pauza da biste otključali vrata.

Kada je voda suviše VRELA ili je nivo vode suviše VISOK, vrata ne mogu da se otvore, a indikator„Door Lock (Zaključana vrata) “ trepće. U tom slučaju, sačekajte da indikator prestane da trepće. (Indikator će prestati da trepće za približno 1 ili 2 minuta.)

2.Otvorite vrata i stavite ili izvadite veš.

3.Nakon zatvaranja vrata, pritisnite dugme Start/Pauza da biste ponovo pokrenuli pranje.

Srpski - 27

KORIŠĆENJE 03  

Untitled-327

 

 

2014-03-18 �� 6:21:24