Почистване на филтъра за остатъци

Препоръчваме да почиствате филтъра за остатъци най-малко 5 или 6 пъти годишно, както и когато се покаже код за грешка“5E”. Ако във филтъра за остатъци се натрупат чужди тела, качеството на пране ще се влоши.

ВНИМАНИЕ: Преди да почистите филтъра за остатъци, не забравяйте да изключите пералната машина от електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ: Не разглобявайте филтъра за остатъци, докато машината работи, защото може да изтече гореща вода.

1. Отворете капака на филтъра, като натиснете надолу и издърпате дръжката му.

A

2. Отстранете оставащата вода (вж. раздела„Източване на пералната машина в случай на злополука„ на стр. 30.)

Ако извадите филтъра за остатъци, без да източите остатъчната вода, остатъчната вода може да потече навън.

3. Развинтете капачката на филтъра за остатъци (А) със завъртане наляво.

4. Изчистете всички замърсявания и остатъци от филтъра. Внимавайте перката на помпата за източване зад филтъра да не е блокирана.

5. Поставете обратно филтъра за остатъци.

6. Затворете капака на филтъра.

Не забравяйте да поставите обратно филтъра за остатъци, след като го почистите. Ако филтърът за остатъци не се постави обратно в машината, пералната машина може да се повреди или да се получи теч на вода.

Затегнете здраво филтъра за остатъци, след като го почистите. В противен случай може да възникне повреда или протичане на вода.

Почистване отвън

1.Избършете повърхностите на пералната машина, включително контролния панел, с мека кърпа и неабразивни домакински миялни препарати.

2.С мека кърпа подсушете повърхностите.

ВНИМАНИЕ: Не изливайте вода върху пералната машина.

Български - 31

ПОЧИСТВАНЕ 04  

Untitled-531

 

 

2014-03-18 �� 7:22:03