KROK 5 - Pripojenie napájania automatickej práčky

Sieťový kábel zapojte do stenovej zásuvky, AC 220 - 240 V/50 Hz schválenej elektrickej zásuvky chránenej poistkou alebo ističom. (Ďalšie informácie o elektrických a uzemňovacích požiadavkách si pozrite v časti„Zdroj elektrickej energie a uzemnenie“ na strane 12.)

Testovacia prevádzka

Náležitosť inštalácie práčky po dokončení inštalácie overte spustením cyklu Rinse+Spin (Pláchanie+odstreďovanie) po dokončení inštalácie.

KROK 6 – Spustenie kalibračného režimu

Práčka Samsung automaticky zisťuje váhu bielizne. V záujme presnejšieho rozpoznávania váhy vám odporúčame ihneď po inštalácii práčky spustiť cyklus Calibration Mode (Režim kalibrácie). Podľa nižšie uvedených pokynov spustite cyklus Calibration Mode (Režim kalibrácie).

Pred spustením cyklu Calibration Mode (Režim kalibrácie) sa uistite, že v bubne sa nič nenachádza a na práčke nie je nič položené.

1.Práčku vypnite.

2.Stlačte tlačidlo Napájanie za súčasného držania tlačidiel Temp. (Teplota) a Delay End (Oneskorenie ukončenia). Práčka sa zapne a na displeji sa zobrazí„CLB“.

3.Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť aktivujte cyklus Calibration Mode (Režim kalibrácie).

4.Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

5.Keď sa cyklus Calibration Mode (Režim kalibrácie) dokončí, na displeji sa zobrazí hlásenie„End (Koniec)“ a práčka sa automaticky vypne.

6.Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

Slovenčina - 18

Untitled-11 18

 

 

2014-03-18 �� 7:31:22