Dodržení instalačních požadavků

Elektrické napájení a uzemnění

VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda napájení splňuje následující požadavky:

Pojistka nebo jistič pro střídavý proud 220–240 V / 50 Hz

Samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. Pokud dojde k nesprávné činnosti nebo poruše pračky, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.

Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem. V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

VAROVÁNÍ: Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

K řádnému napouštění pračky dochází při tlaku vody 50 kPa až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat nefunkčnost vodovodního ventilu, protože ventil se nebude úplně zavírat. Také se může stát, že ovládací prvky pračky tento tlak nedokážou zpracovat a vypnou pračku. (V ovládacích prvcích je zabudován limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)

Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí se vodovodní kohouty nacházet ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.

Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní vodovodní hadice různých rozměrů až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:

Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.

Zavřete přívodní kohouty, pokud pračku nepoužíváte.

Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.

VÝSTRAHA: Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje u vodovodního ventilu a u všech kohoutů, zda nedochází k úniku vody.

Čeština - 12

Untitled-212

 

 

2014-03-18 �� 6:19:43