osigurača.

Ako je potrebno da se uređaj popravi ili premesti, obratite se najbližem servisnom centru.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili telesnih povreda.

Ako crevo za vodu spadne sa slavine i poplavi uređaj, izvucite utikač iz utičnice.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Isključite utikač kada se uređaj ne koristi duži vremenski period ili tokom oluje sa grmljavinom.

U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Ako dođe do prodiranja bilo koje strane supstance u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se najbližem korisničkom centru kompanije Samsung.

Može da dođe do strujnog udara ili požara.

OPREZ: Mere OPREZA prilikom upotrebe

Kada se mašina zaprlja supstancama kao što su deterdžent, prljavština, otpaci od poplavljivanja itd. isključite utikač i očistite mašinu vlažnom i mekom krpom.

Ukoliko ne očistite mašinu, može da dođe do gubitka boje, deformacije, oštećenja ili pojave rđe.

Prednje staklo se može razbiti jakim udarcem. Budite pažljivi pri upotrebi mašine za pranje veša.

Ako je staklo slomljeno, može da dođe do povreda.

Nakon problema sa dovodom vode ili ponovnog povezivanja creva za dovod vode polako odvrnite slavinu za vodu. Nakon dužeg perioda nekorišćenja polako otvorite slavinu za vodu.

Pritisak vazduha u crevu za dovod vode ili cevima za vodu može da ošteti deo mašine ili da prouzrokuje curenje vode.

Ako dođe do greške u odvodu tokom rada, proverite da li je sve u redu sa odvodom.

Ako se mašina koristi kada je poplavljena zbog problema sa odvodom, može da dođe do strujnog udara ili požara.

Stavite veš u mašinu, vodeći računa da se ne zaglavi u vratima.

Ako se veš zaglavi u vratima, veš ili mašina mogu da budu oštećeni ili može da dođe do curenja vode. Isključite dovod vode kada mašina za pranje veša nije u upotrebi.

Proverite da li su pravilno pričvršćeni zavrtnji na priključku creva za dovod vode.

U suprotnom, može doći do oštećenja imovine ili telesnih povreda.

Vodite računa da guma i staklo na vratima ne budu zaprljani stranim supstancama (na primer, otpadom, končićima, dlakama itd.).

Ako se na vratima nakupe strane supstance ili ako vrata nisu potpuno zatvorena, može da dođe do curenja vode.

Pre korišćenja proizvoda, odvrnite slavinu za vodu, proverite da li je priključak creva za dovod vode dobro pričvršćen i da li curi voda.

Ako zavrtnji ili priključak creva za dovod vode nisu dobro pričvršćeni, može da dođe do curenja vode.

Proizvod koji ste kupili namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

Korišćenje u poslovne svrhe smatra se zloupotrebom proizvoda. U tom slučaju, proizvod neće biti pokriven standardnom garancijom koju pruža kompanija Samsung, a kompanija Samsung neće snositi nikakvu odgovornost za kvarove i oštećenja nastala usled takve zloupotrebe.

Nemojte da se penjete na uređaj niti da držite predmete na njemu (poput veša, upaljenih sveća ili cigareta, posuda, hemijskih sredstava, metalnih predmeta itd.).

Može da dođe do strujnog udara, požara, problema sa proizvodom ili povreda.

Nemojte da prskate agresivne supstance, poput insekticida, na površinu uređaja.

Osim što su štetne po ljude, mogu da prouzrokuju strujni udar, požar ili probleme sa proizvodom.

U blizini mašine za pranje veša nemojte da držite uređaje koji stvaraju elektromagnetno polje.

Takvi uređaji mogu da prouzrokuju kvar na mašini i povrede.

Srpski - 8

Untitled-38

 

 

2014-03-18 �� 6:21:19