Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.

Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav standarta drošinātājs.

Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un iekārta ir applūdusi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.

Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

UZMANĪBU: Ar izmantošanu saistīti PIESARDZĪBAS mēri

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes rūsēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.

Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas, lēnām atgrieziet ūdens krānu.

Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna nav izmantota ilgāku laiku.

Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja iekārtas darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadīšanas sistēmā nav radusies kāda problēma.

Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadīšanas sistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.

Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

Pārliecinieties, ka skrūves un ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināti.

Šīs prasības neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).

Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.

Ja skrūves vai ūdens padeves caurules savienotājs ir vaļīgs, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto izstrādājumu paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Izstrādājuma izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).

Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.

Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.

Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.

Latviešu - 8

Untitled-8 8

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35