Būtiski drošības pasākumi

BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus drošības norādījumus:

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.

Šo iekārtu nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.

Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.

Izmantošanai Eiropā: Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamos apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.

Atsevišķām ierīcēm pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.

Jāizmanto jaunie - ierīces komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecos cauruļu komplektus.

UZMANĪBU: Lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo ierīci nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.

INFORMĀCIJA DROŠĪBAS 01  

Latviešu - 5

Untitled-8 5

 

 

2014-03-18 �� 7:26:35