Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo dotazy, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie on-line na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

VAROVANIE: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť vážne fyzické zranenie, smrť a/ alebo škody na majetku.

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť fyzické zranenie alebo škody na majetku.

POZNÁMKA

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb. Explicitne ich dodržiavajte.

Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Slovenčina - 4

Untitled-11 4

 

 

2014-03-18 �� 7:31:19