Odvod

Tvrtka Samsung preporučuje visinu cijevnog nastavka od 65 cm. Cijev za odvod treba provesti kroz obujmicu cijevi za odvod do cijevnog nastavka. Cijevni nastavak mora biti dovoljno velik kako bi prihvatio vanjski promjer cijevi za odvod. Cijev za odvod priključena je u tvornici.

Podloga

Za najbolje je rezultate perilicu potrebno postaviti na čvrstu podlogu. Drvene podove možda ćete trebati pojačati kako bi se vibracije i/ili neujednačenost umetnutog rublja sveli na najmanju moguću mjeru. Tepisi i meke keramičke površine doprinose vibracijama i tendenciji perilice za rublje da se lagano kreće tijekom ciklusa centrifugiranja.

UPOZORENJE: Nikada ne postavljajte perilicu na platformu ili na konstrukciju sa slabim temeljem.

Okolna temperatura

Ne postavljajte perilicu za rublje na mjesta gdje se okolna temperatura može sniziti ispod točke smrzavanja vode jer perilica uvijek zadrži nešto vode u ventilu za vodu, pumpi i cijevi. Smrznuta voda u cijevima može oštetiti remenje, pumpu i druge dijelove.

Postavljanje u malim prostorima ili ormarićima

Za siguran i ispravan rad perilici za rublje potreban je slobodan prostor od najmanje:

Sa strane

25 mm

Iznad

25 mm

Straga *

50 mm

Sprijeda

500 mm

 

 

Ako se usporedo montiraju perilica i sušilica, prednji dio prostorije ili ormarića mora imati najmanje 500 mm slobodnog otvora za zrak. Sama perilica za rublje ne zahtijeva poseban otvor za zrak.

POSTAVLJANJE 02  

Hrvatski - 13

Untitled-613

 

 

2014-03-18 �� 7:23:38