Поставување на машината за перење

Лицето што ќе ја врши инсталацијата треба доследно да ги следи овие инструкции за исправно работење на вашата нова машина и за да не бидете изложени на опасност од повреда при перењето.

Проверка на деловите

Внимателно распакувајте ја машината за перење и проверете дали ви се испорачани сите делови прикажани подолу. Ако машината е оштетена при транспортот или не ви се испорачани сите делови, обратете се во центарот за кориснички услуги на Samsung или кај вашиот продавач на Samsung.

1

2

9

1

Лост за ослободување

 

2

Фиока за детергент

3

 

3

Контролна плоча

 

4

Врата

 

10

 

5

Барабан

 

 

6

Филтер за остатоци

 

 

7

Цевка за одвод при

4

11

вонредни ситуации

8

 

 

Капак на филтерот

 

 

9

Горна плоча

5

 

10

Приклучок за напојување

6

12

11

Црево за одвод

12

Ногарки со нивелирање

 

7

 

 

 

8

 

 

 

Клуч за отворање

Капачиња за отворите од чеповите *

Држач на цревото

(одредени модели)

 

 

Црево за довод на ладна вода

Црево за довод на топла вода

Чашка за течен детергент

(одредени модели)

 

 

Капачиња за отворите од чеповите * : Бројот на капачиња за отворите од чеповите зависи од моделот (3 до 5 капачиња).

ПОСТАВУВАЊЕ 02

Македонски - 11

Untitled-911

 

 

2014-03-18 �� 7:28:17