Kodet e informacionit

Nëse makina juaj larëse nuk funksionon, ju mund të shihni një kod të informacionit në ekran. Nëse kjo ndodh, kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni zgjidhjet e sugjeruara përpara se të telefononi shërbimin e Samsung-ut për klientin ose shitësin e Samsung-ut.

SIMBOLI I KODIT

ZGJIDHJA

 

 

 

dE

Sigurohuni se dera është mbyllur fort.

Sigurohuni që te dera të mos kenë ngecur rroba.

 

 

Sigurohuni se rubineti(at) i furnizimit me ujë është i hapur.

4E

Kontrolloni presionin e ujit.

Pastroni filtrat me rrjetë të tubit të furnizimit me ujë.

 

 

Sigurohuni se tubi i furnizimit me ujë nuk është spërdredhur apo bllokuar.

5E

Pastroni filtrin e papastërtive.

Sigurohuni se tubi i shkarkimit është instaluar siç duhet.

 

 

Ngarkesa e rrobave nuk është e ekuilibruar. Rivendosni ngarkesën. Larja e diçkaje si p.sh.

UE

 

batanije, jastëk ose peshqir i madh, mund të shkaktojë zhvendosjen e peshës gjatë ciklit

 

 

të centrifugimit; nëse ndodh zhvendosja e peshës, mund të shfaqet kodi i gabimit “UE”.

cE/3E/Uc

Telefononi shërbimin e Samsung-ut për klientin.

 

 

 

Për ndonjë kod që nuk është renditur më sipër ose nëse zgjidhja e sugjeruar nuk e rregullon problemin, telefononi shërbimin e Samsung-ut për klientin ose shitësin e Samsung-ut.

Shqip - 35

PROBLEMEVE E ZGJIDHJA 06  

Untitled-735

 

 

2014-03-18 �� 7:25:01