Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).

Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.

V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu. Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody. Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Čeština - 8

Untitled-28

 

 

2014-03-18 �� 6:19:42